Microsoft Office Outlook Connector 14.0.6123.5001

Microsoft Office Outlook Connector 14.0.6123.5001

Microsoft – Freeware – Windows
ra khỏi 122 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Với Microsoft Office Outlook Connector, bạn có thể sử dụng Microsoft Office Outlook 2003 hoặc Microsoft Office Outlook 2007 để truy cập và quản lý tài khoản Microsoft Windows Live Hotmail hoặc Microsoft Office Live Mail, bao gồm cả thư điện tử, địa chỉ liên lạc và lịch cho miễn phí!

Tổng quan

Microsoft Office Outlook Connector là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.058 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Outlook Connector là 14.0.6123.5001, phát hành vào ngày 24/09/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Microsoft Office Outlook Connector đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Office Outlook Connector đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office Outlook Connector!

Cài đặt

người sử dụng 5.058 UpdateStar có Microsoft Office Outlook Connector cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản